Zdolajto

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetovej stránke zdolajto.sk, ktoré prevádzkuje obchodná spoločnosť Zdolajto, s. r. o., Kollárova 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52992969, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č., 48535/V (ďalej len “Spoločnosť”).

 

 1. ŮVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Všeobecné obchodné podmienky ďalej upravujú rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a organizátorom športového podujatia, ktorí sú viazaní zmluvným vzťahom. Organizátor športového podujatia je zároveň používateľom informačného systému a využíva služby Spoločnosti. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.
  2. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.
  3. Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.zdolajto.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.zdolajto.sk, a jej subdomény, označené logom projektu zdolajto.sk.
  4. Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.
  5. Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený alebo publikovaný používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.
  6. Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.zdolajto.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.zdolajto.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.
  7. Používateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej Spoločnosťou s využitím internetovej stránky. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.
  8. Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba informačného systému tzv. výzva pre používateľov kde sa prehliadajúci alebo používateľ má možnosť zapojiť do športovej alebo inej aktivity, ktoré portál Zdolajto.sk ponúka. 
  9. Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť Spoločnosťou a zároveň poskytovateľom služby.
  10. Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.

 

 1. PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY
  1. Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.
  2. Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
  3. Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.
  4. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

 

 1. REGISTRÁCIA
  1. V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
  2. Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti Spoločnosti.
  3. Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
  4. Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára Spoločnosť zaeviduje  používateľa do svojho systému.
  5. V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom alebo že vzniknutý používateľ nie je skutočnou osobou, Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia evidencie užívateľa a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe.
  6. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
 2. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI
  1. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to podľa aktuálneho cenníka zverejneného pri každej jednej výzve, do ktorej sa používateľ riadne zapojí.
  2. Pri poskytovaní služby Spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky najmä ku zapojení sa do jednotlivých výziev, prezeraniu podujatí, informácií o podujatiach, a ďalších obrazových alebo audiovizuálnych materiálov týkajúcich sa športových podujatí.
  3. Používateľ berie na vedomie, že ak sa na Spoločnosti obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho civilného, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, Spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  4. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov Spoločnosti.
  5. Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby.
  6. V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa Spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu používateľa. Ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti Spoločnosti neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany Spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa.
  7. Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
  8. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
  9. V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
  1. Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
  2. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 18 rokov. Využívanie služieb portálu Zdolajto.sk je možné len pre používateľov starších ako 18 rokov. 
  3. Používateľ registráciou na tú – ktorú vyhlásenú výzvu zároveň potvrdzuje, že jeho zdravotný stav mu umožňuje sa výzvy zúčastniť a berie na vedomie jednotlivé podmienky splnenia tej – ktorej výzvy vzhľadom na svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu. 
  4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Spoločnosť ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
  5. Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti a/alebo práv používateľa a/alebo práv iných používateľov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
  6. Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou po dobu dvoch rokov, po skončení poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu a/alebo od posledného prihlásenia do systému. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že spoločnosť po obdŕžaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa. Za odstránenie obsahu používateľa si spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny.
  7. Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  8. V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv spoločnosti a/alebo iných používateľov a/alebo návštevníkov a/alebo tretích osôb, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia používateľského účtu a nenávratným zmazaním obsahu používateľa spoločnosť o zamýšľanom úkone používateľa upovedomí a zároveň ho vyzve, aby si obsah používateľa skopíroval. Spoločnosť v takomto prípad nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
  1. Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa zmluvy alebo dohody súvislosti s prihlásením sa používateľa na vyhlásené výzvy portálu zdolajto.sk.
  2. Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny a výšky poplatkov, ktoré bude ponúkať používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.
  3. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, užívateľ je povinný rešpektovať cenu za službu podľa dohody alebo zmluvy platnej v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.
  4. Návštevník a používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo online platobnej brány.
  5. Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ.
  6. Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.
  7. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.

 

 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
  1. Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

 

 1. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY
  1. Spoločnosť, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
  2. Zmluvné strany zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
  3. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. 
  4. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri poskytovaní služby, za chyby a vady potvrdení o registrácii alebo zlyhanie jej doručenia v prípade prekážok spôsobených používateľom alebo organizátorom podujatia
  5. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služby). Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 2. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
  1. Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti, prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na adrese: zdolajto@gmail.com
  2. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu podľa bodu 1. tohto článku. Ak spoločnosť na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní od odňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujem rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa par. 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum. 
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. 

 

   1. Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou sú uverejnené pri každej jednotlivej vyhlásenej výzve portálu Zdolajto.sk, prípadne ich poskytneme na základe žiadosti o cenovú ponuku elektronicky na adrese: zdolajto@gmail.com
   2. Spotrebiteľ odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania portálu Zdolajto.sk v procese odsúhlasenia registrácie na výzvu, zároveň vyjadruje výslovný súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy). V zmysle par. 7 ods. 6 písm. a) zákona  č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení.
   3. Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby spotrebiteľom. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   4. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 1. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU
  1. Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
  2. Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
  3. Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po uplynutí doby 2 rokov, je spoločnosť povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
  2. Vzťah Používateľa a Spoločnosti sa v otázkach neupravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami používania Zdolajto.sk spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
  3. Spoločnosť má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Zdolajto.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
  4. Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 11. marec 2020V Spišskej Novej Vsi, 11. marec 2020

Zdolajto, s. r. o.