Zdolajto

Zásady ochrany osobných údajov

 

Naša spoločnosť Zdolaj to s.r.o. so sídlom Kollárová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel Sro, Vložka č. 48535/V, IČO: 52 992 969 ako prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov teda GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018. 

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. 

Naša spoločnosť rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu zdolajto@gmail.com alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu našej spoločnosti. 

 

 

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

V súčasnosti nehľadáme nových zamestnancov. V súvislosti s náborom nových zamestnancov, však potenciálne budeme v budúcnosti spracúvať bežné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, tel. číslo, e-mailová adresa, životopis a fotografia.

 

V súvislosti s korešpondenciou – teda s tým, aby sme sa s Vami vedeli úspešne spojiť a taktiež si plniť zákonné povinnosti – a to tak listovou ako aj elektronickou formou, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a tel. číslo

Ďalej spracúvame Vaše osobné údaje na to, aby sme Vám mohli umožniť registráciu na našom portáli Zdolajto.sk za účelom registrácie a prihlásenia sa na jednu z našich aktuálnych výziev, a teda uzatvoriť s Vami zmluvný vzťah (a opatrenia pred uzatvorením zmluvy) a zabezpečiť podľa zmluvy aj ďalší servis v súvislosti s uskutočnením výzvy, spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje ako tel. číslo a e-mailová adresa, veľkosť trička, screenshot obrazovky zariadenia preukazujúci splnenie tej-ktorej výzvy (predovšetkým prejdená vzdialenosť a pod.) / lokalitu, dátum. 

Na to, aby sme vyriešili aj všetky Vaše podnety, prípadne reklamácie, spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, Váš podnet, popis reklamácie či podnetu, dátum a čas podania podnetu, e-mailová adresa prípadne Vaše tel. číslo

 

Okrem osobných údajov našich klientov, spracúvame údaje aj o našich obchodných a iných partneroch (napríklad zástupcoch obchodných partnerov, zástupcov objednávateľa, partnerov, dodávateľov a pod.). Medzi tieto údaje patria predovšetkým titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, respektíve názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, prípadne bankové spojenie

 

Čo sa týka našej webovej stránky, nájdete na nej emailový kontakt na to, aby ste sa s nami vedeli jednoducho spojiť. V súvislosti s tým spracúvame Vaše Meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ,  e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme Vám na Vaše dotazy vedeli odpovedať. 

 

Na to, aby sme s Vami boli v čo  najbližšom kontakte a aby Vám nič, čo sa u nás deje neuniklo, zasielame Vám newslettre. V súvislosti s tým spracovávame Vaše tel. číslo a e-mailovú adresu

 

Vaše osobné údaje spracovávame aj z dôvodu plnenia zákonných povinností – z tohto dôvodu ich uchovávame – a to predovšetkým účtovnú agendu.

 

Vaše osobné údaje uchovávame aj pre prípad právnych sporov, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel. č. + e-mailová adresa), na základe nášho oprávneného záujmu.  

 

 

Účely spracúvania

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 

 1. Získavanie OÚ o uchádzačoch o zamestnanie – na nasledujúcom právnom základe: 
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 • Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 

 1. Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 1. Uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom (registrácia na portáli Zdolajto.sk a prihlásenie sa na výzvy) – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 1. Riešenie podnetov a reklamácií – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 1. Uzatváranie zmlúv s obchodnými a inými partnermi – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1.  Vedenie obchodnej komunikácie prostredníctvom mailu zdolajto@gmail.com– na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1. Marketingové zasielanie newslettrov – priamy marketing – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1. Plnenie zákonných povinností – archív – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. 

 

 1. Uplatnenie práv a povinností – právne spory – na nasledujúcom právnom základe:
 • Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve

Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

 

Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Strany, ktoré môžu mať prístup Vašim údajom

Vaše údaje budeme zdieľať len s tretími stranami, ktoré poskytujú dostatočné záruky na ochranu údajov a ktoré sa nám zmluvne zaviažu, že budú dodržiavať povinnosti podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) resp. zákona 18/2018 Z.z., na znak čoho sme s nimi podpísali zmluvy o spracovaní osobných údajov. 

 

Patria medzi nich spoločnosť WebSupport s.r.o., ktorá nám poskytuje hosting. 

 

Spoločnosť EcoUnit s.r.o., ktorá ako externý partner spracúva účtovnú agendu. 

 

Pán Daniel Štecko, IČO: 46 941 151, ktorý sa ako externý partner stará o webovú stránku a jej údržbu ako IT technik.  

 

Medzi tretie strany, ktorým údaje poskytujeme sú aj príjemcovia osobných údajov na základe zákona (ako napr. Daňový úrad, Orgány činné v trestnom konaní, Súdy SR a pod.). 

 

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na stanovené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník poučený a poverený na spracovávanie osobných údajov a taktiež viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup naši oprávnení pracovníci, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ku spracovaniu Vašich osobných údajov mimo EÚ nedochádza. 

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v prípade:

Získavanie OÚ o uchádzačoch o zamestnanie – po dobu výberového konania.

Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie – po dobu 2 rokov.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu  s klientom – po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Riešenie podnetov a reklamácií – po dobu 5 rokov.

Uzatváranie zmlúv s obchodnými a inými partnermi – po dobu 5 rokov po platnosti zmluvy.

Vedenie obchodnej komunikácie (webová stránka – kontaktný formulár) – po dobu 1 mesiaca po od poslednej správy.

Marketingové zasielanie newslettrov – po dobu 5 rokov od poslednej objednávky služby.

Plnenie zákonných povinností – archív – po dobu zákonnej povinnosti.

Uplatnenie práv a povinností – právne spory – po dobu zákonnej povinnosti. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

 

Vaše práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.

 1. Právo na prístup – môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  1. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje
  2. Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  3. S kým Vaše osobné údaje zdieľame
  4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  5. Aké máte práva
  6. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
  7. Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  8. Ak Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov

 

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v rámci týchto Zásad o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené. 

 

 1. Právo na opravu – je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
 2. Právo na vymazanie – Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyriešiť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vašim súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 1. Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 
 2. Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
 3. Stiahnutie súhlasu – máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

 

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť. 

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, kontaktujte nás na e-mailovej adrese zdolajto@gmail.com  
Vaše podnety a žiadosti budú preverené. 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na tomto odkaze:  www.dataprotection.gov.sk.

 

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu zdolajto@gmail.com.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia bola vydaná dňa 23.10.2020.